Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 

I. Správce osobních údajů

Společnost: QUICK - SERVIS, spol. s r.o.
IČ: 18621961
DIČ: CZ18621961
Se sídlem: Brodská 26, 261 01 Příbram
Registrace: MS v Praze, oddíl C, vložka 2934
(dále jen „správce“)

 

tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

III. Zdroje osobních údajů

 • Přímo od subjektů údajů (např. e-maily, telefon, on-line chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, smlouvy, souhlasy, videozáznam pořízený prostřednictvím technického zařízení správce aj.)
 • Z veřejné evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu:
  • Veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností;
  • Další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

 

IV. Kategorie osobních údajů, které mohou být předmětem zpracování správcem

Jedná se o tyto druhy osobních údajů:

 • Jméno a příjmení, rodné příjmení
 • Adresa
 • Trvalé bydliště
 • Doručovací adresa, přechodné bydliště
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo – soukromé, služební
 • Různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ
 • Bankovní spojení
 • IP adresa
 • Soubory cookies
 • Jiné on-line identifikátory


Při nákupu zboží na splátky se jedná o doplňující údaje:

 • Datum narození
 • Místo narození
 • Rodné číslo
 • Věk
 • Rodinný stav
 • Číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, číslo zbrojního průkazu
 • Vzdělání
 • Příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu
 • Státní občanství
 • Osobní údaje manžela/manželky resp. partnera/partnerky
 • Podpis

 

V. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

 • Zaměstnanec správce
 • Smluvní partner správce (fyzická osoba – podnikající, nepodnikající)
 • Odběratel
 • Dodavatel (vč. služeb)
 • Budoucí smluvní strana (na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů)
 • Subjekt v předsmluvním vztahu se správcem (objednatel před akceptací objednávky, poptávající apod.)

 

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

 • Orgány státní správy
 • Orgány místní samosprávy
 • Veřejné ústavy
 • Bankovní ústavy
 • Pojišťovny
 • Společnosti patřící do koncernu správce
 • Externí subjekty poskytující služby správci v různých oblastech:
 • Subjekty, které zajišťují přepravu zboží
 • Subjekty, které zajišťují finanční služby
 • Subjekty, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • Subjekty, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • Provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou
 • Provozovatelé technických řešení, díky kterým můžeme zobrazovat pouze pro relevantní obsah a reklamu
 • Subjekty poskytující správci jiné služby (BOZP, účetnictví, mzdové účetnictví, školení, vzdělávání, právní služby, IT služby, správa www, marketing, pojištění, správa budovy, zaměstnaneckých benefitů, pracovně-lékařské služby, certifikační společnost, poradenství, aj.)

 

VII. Účel a důvody zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá u správce:

 • Na základě uděleného souhlasu subjektu údajů
 • Při plnění smlouvy se subjektem údajů
 • Při provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
 • Z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce (včetně archivnictví na základě zákona)
 • Z důvodu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, ke které je pověřen správce
 • Z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany (včetně archivnictví na základě oprávněného zájmu správce)

 

VIII. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

IX. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

X. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

 

XI. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR je zpracování údajů správcem zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

XII. Práva subjektů údajů

1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účelu zpracování
 • Kategorie dotčených osobních údajů
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • Pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování


2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou -li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav a informuje o tom subjekt údajů.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat správce písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Společnost: QUICK - SERVIS, spol. s r.o.
Adresa: Brodská 26, 261 01 Příbram
Kontaktní osoba: Břetislav Slanina
E-mail: firma@quickservis.cz
Telefon: +420 318 620 806

 

 

Aktualizace tohoto Prohlášení byla provedena dne 28.12.2021.

 

Břetislav Slanina
Jednatel společnosti

×

Splátková kalkulačka ESSOX