Skladování a přesušování obalených elektrod

Většina svářečů ví, že v elektrody čas od času navlhnou. Jak skladovat obalené elektrody aby k tomu nedocházelo? A co dělat, když už elektroda navlhne? Které elektrody je třeba přesušovat? A jak se přesušování provádí? Více informací o obalených elektrodách najdete v našem v článku.

 

Skladování obalených elektrod

Všechny druhy obalených elektrod jsou více či méně náchylné k absorbování vlhkosti z okolního prostředí. Vlhkost v obalu pak může být hlavní příčinou nejen porozity svarového kovu, ale i trhlin, způsobených difúzním vodíkem.

Protože běžně používaná balení elektrod v papírových krabičkách s následným balením do folie nemohou být 100% vzduchotěsná, snaží se každý výrobce snížit navlhavost úpravou složení obalu elektrody, nebo použitím dokonalejšího balení. Jako příklad je možno uvést elektrody s obalem typu LMA (Low Moistture Absorbtion) s výrazně pomalejším navlháním, nebo speciální vakuová balení (např. ESAB VacPac). Obě cesty částečně zvyšují pracnost výroby a tím i cenu elektrod. Pro omezení negativního vlivu prostředí je proto doporučováno (pro běžně užívaná balení) dodržovat náležité skladovací podmínky.

Elektrody ESAB VacPac

Elektrody ESAB ve vakuovém balení VacPac

 

Skladovací podmínky

 • Teplota skladování min. 15 ºC
 • Relativní vlhkost vzduchu ve skladu max. 60%

 

V průběhu zimního období lze dodržet předepsanou relativní vlhkost vzduchu obvykle jen tehdy, pokud teplota ve skladu je nejméně o 10 ºC vyšší, než je teplota venkovní. V tropickém klimatu a v době s vysokou vlhkostí okolí lze podmínky skladování upravit vysoušením vzduchu. Při nižších teplotách skladování nebo přepravy by mělo před otevřením balení dojít k vyrovnání teplot.

Elektrody musí být skladovány za shora uvedených podmínek v originálních a neporušených obalech. Pokud jsou i takto skladovány déle než 1 rok, je nutno před jejich použitím provést ověření jejich vlastností zkušebním návarem s potřebnými zkouškami. Maximální doba skladování je 5 let. Toto neplatí pro neporušená vakuová balení.

Je-li vlhkost vyšší, než stanoví limity předpisů, nebo je-li poškozen obal, musí být elektrody zkontrolovány, popřípadě přesušeny a přebaleny.

 

Elektrody je doporučeno sešrotovat, když

 • Je překročena maximální doba skladování nebo výsledky ověřovacích zkoušek jsou neodpovídající.
 • Vlivem nevhodné manipulace či skladování došlo k porušení celistvosti obalu.
 • Došlo ke změně barvy obalu v průběhu skladování.
 • Došlo k silnému poškození vlhkostí.

 

Přesušování elektrod

Elektrody, které byly skladovány za nevhodných skladovacích podmínek nebo po velmi dlouhou dobu, je nutno přesušit a tím obnovit jejich použitelnost. Přesušují se obvykle všechny typy rutil - kyselých nerezových elektrod a všechny typy bazických elektrod, u kterých je pro svarový kov předepsána rentgenová čistota, nízký obsah difúzního vodíku a vysoké hodnoty vrubové houževnatosti především za nízkých teplot. Běžné rutilové a kyselé elektrody, skladované v originálních obalech (při dodržení předepsaných skladovacích podmínek) obvykle není nutno přesušovat. Pro sušení elektrod se používají speciální sušící pece, u kterých lze snadno nastavit a udržovat požadovanou teplotu sušení.

 

POZOR: Elektrody s celulózovým obalem se přesušovat nesmí!

 

Podmínky pro přesušování

 • Teplota přesušování a udržovací doba je pro každý typ elektrody uvedena v katalogu a na štítku krabičky.
 • Teplotou přesoušení se rozumí teplota uvnitř svazku elektrod
 • Doba přesoušení se měří od okamžiku, kdy byla dosažena.
 • Elektrody se v peci mohou umístit maximálně ve 4 vrstvách.
 • Doporučuje se elektrody přesoušet maximálně 3x.
 • Vysušené elektrody by před vlastním svařováním měly být umístěny ve skladovacím kontejneru při udržovací teplotě cca 70 ºC.

 

Příklady zařízení pro sušení elektrod a následné suché uskladnění

 SDE_250_1

Sušící pec ESAB SDE-250 - kapacita 250 kg elektrod

 

PSE_10_24

Kontejner pro suché skladování elektrod ESAB PSE-24 - kapacita 24 kg

×

Splátková kalkulačka ESSOX