Pojmy a zkratky ve svařování

Co znamená AC/DC? Co je to HOT START? Má moje svářečka čtyřtakt? Co je to zatěžovatel? Vysvětlení jednotlivých zkratek a pojmů naleznete v našem článku.

 

AC/DC proud

  • AC (Alternating Current) - střídavý proud
  • DC (Direct Current) - stejnosměrný proud

Například TIG AC je svařování metodou TIG střídavým proudem - vhodné pro svařování slitin hliníku a hořčíku. TIG DC je svařování metodou TIG stejnosměrným proudem - vhodné pro svařování ocelí, mědi, titanu apod.

 

ANTI STICK

Tato funkce při přilepení obalené elektrody k základnímu materiálu (jinak též při zkratu) skokové sníží hodnotu svařovacího proudu na cca 10 A. Tím zabrání rozžhavení elektrody, elektroda zchladne a lze ji snadno odtrhnout.

 

ARC FORCE

Tato funkce pomáhá stabilizovat elektrický oblouk při svařování. Pokud se oblouk zkracuje, svářečka zvýší proud a elektroda odhoří. Pokud je naopak oblouk příliš dlouhý, svářečka proud sníží a svářeč má čas na přiblížení elektrody k materiálu, aniž by mu oblouk zhasl.

 

BI - LEVEL

Tato funkce umožňuje v průběhu svařování měnit hodnotu svařovacího proudu ve dvou předem nastavených úrovních. Přepínání se provádí rychlým stiskem ovládacího tlačítka na hořáku.

 

BURN BACK

Dohoření drátu. Funkce zabraňující přilepení drátu do svaru (u zdrojů MIG/MAG). Po ukončení svařování se podavač drátu zastaví, ale oblouk ještě po určitou dobu hoří. Tím drát dohoří k průvlaku a nehrozí jeho přilepení. Čas dohoření bývá pevně nastaven výrobcem zdroje, u mnoha zdrojů je možné si čas dohoření individuálně upravit.

 

DOWN SLOPE

Doběh proudu. Postupný pokles nastaveného svařovacího proudu na konci svaru v momentě uvolnění tlačítka na hořáku. Funkce je využívána k tzv. vyplnění kráteru.

 

HF START

Bezdotykové (vysokofrekvenční) zapalování oblouku při svařování metodou TIG. Tento způsob zapálení oblouku nezpůsobuje vznik wolframových vměstků ve svarové lázni ani nedochází k opotřebování wolframové elektrody. Vysokofrekvenční start umožňuje snadné zahájení svařování ve všech polohách. Svařovací zdroje s vysokofrekvenčním startem mají možnost přepnutí i na tzv. LIFT ARC START.

 

HOT START

Funkce usnadňující zapálení oblouku tím, že krátkodobě zvýší zapalovací proud o cca 30% oproti nastavenému svařovacímu proudu. Po úspěšném zapálení oblouku se proud automaticky vrátí na nastavenou hodnotu. Procentuální hodnota funkce HOT START je zpravidla pevně nastavena výrobcem zdroje, u některých zdrojů je možné si tuto hodnotu individuálně upravit.

 

LIFT ARC START

Dotykové zapalování oblouku při svařování metodou TIG. Může být označováno také jako LA start, Lift Tig, Live Tig apod. Na rozdíl od vysokofrekvenčního (HF) startu nezpůsobuje elektromagnetické rušení a je proto vhodné tam, kde nelze HF start použít - např. v blízkosti citlivých elektronických zařízení, měřící techniky apod. Před zapálením oblouku se nejprve dotkneme wolframovou elektrodou základního materiálu, pak elektrodu cca 2-3 mm oddálíme od materiálu a tím zapálíme oblouk.

 

NAPĚTÍ NAPRÁZDNO

Elektrické napětí mezi výstupními svorkami svařovacího zdroje v době, kdy se nesvařuje (naprázdno). Čím je toto napětí vyšší, tím lépe elektroda zapaluje a oblouk je stabilnější. Svařovací transformátory mají toto napětí cca 45 - 55 V, tyristorové svářečky dosahují napětí cca 50 - 70 V, svařovací invertory mají napětí naprázdno obvykle v rozsahu 70 - 90 V. Z důvodu bezpečnosti by toto napětí nemělo být vyšší než 80 V pro střídavé napětí, resp. 100 V pro stejnosměrné napětí.

 

PFC

Power Factor Correction - kompenzace účiníku. Obvod, který zajišťuje zvýšení účiníku a zároveň snižuje rušení vysílané zařízením zpět do sítě. Aplikuje se v síťovém napájení spínaných zdrojů (tedy i svařovacích invertorů). PFC může být buď pasivní (tlumivka), nebo aktivní (plně elektronický). Aktivní PFC zajišťuje dokonalejší tvarování vstupního proudu a díky tomu se účiník zdroje s aktivním PFC blíží hodnotě 1.

 

PREFLOW/POSTFLOW

Předfuk/dofuk ochranného plynu u MIG/MAG a TIG zdrojů. Ochranný plyn proudí z hubice hořáku jak před zahájením svařování (předfuk), tak i po jeho ukončení (dofuk). Předfuk má za úkol důslednější ochranu místa, kde bude proveden svar. Dofuk zajišťuje dokonalou ochranu svaru i po ukončení svařování, ochlazuje již hotový svar a chladí také hořák nebo wolframovou elektrodu (u TIG zdrojů). Čas předfuku a dofuku plynu bývá buď pevně nastaven výrobcem zdroje, nebo je možné si čas předfuku a dofuku individuálně nastavit.

 

PULS

Svařování v pulsu je moderní technika svařování, která umožňuje snižovat objem vneseného tepla do svaru a kontrolovaně provádět plynulé přechody ze svarového kovu do základního materiálu, tzv. bezvrubé přechody. Stejnosměrný nebo usměrněný proud má v základním režimu nízké hodnoty, zhruba 10 až 15 A, které postačují na udržení stabilního hoření oblouku. V definovaných okamžicích se zvyšují hodnoty svařovacího proudu. Modulace svařovacího proudu může být v čase popsána sinusoidou, obdélníkovým nebo lichoběžníkovým průběhem. Frekvence impulsů jsou požadovány v závislosti na druhu svařovaného materiálu a tloušťce svaru - od jednotek Hz pro svary větších tlouštěk od 4 do 6 mm, přes kHz pro svary od 1 do 3 mm, až do cca 20 MHz pro velmi tenké plechy nebo titanové slitiny. Velmi výhodné je používání pulsu při svařování v nucených polohách, u jednostranně přístupných svarů (např. svary trubek) a při svařování materiálů citlivých na přehřátí (např. hliník, měď).

 

REMOTE CONTROL

Dálkové ovládání. Ke zdrojům, které jsou vybaveny příslušným konektorem, lze připojit dálkové ovládání. Tímto ovládáním lze na dálku regulovat nejčastěji velikost svařovacího proudu, ale lze nastavovat i další parametry - korigovat napětí, přepínat mezi uloženými programy apod. - to vše v závislosti na typu zdroje. Typickým příkladem použití dálkového ovládání je svařování ve výškách za použití dlouhých svařovacích kabelů. Svařovací zdroj je zpravidla na zemi, ale svářeč si i přesto může na dálku nastavovat požadovaný svařovací proud.

 

REŽIM 2T/4T

Režim svařování nazvaný těž dvoutakt/čtyřtakt. V režimu dvoutakt (2T) se stisknutím tlačítka na hořáku zapálí elektrický oblouk a zahájí se svařování. Během svařovacího procesu svářeč tlačítko drží stisknuté. Při puštění tlačítka oblouk zhasne a svařování se ukončí. Režim 2T se používá především u kratších svarů. V režimu čtyřtakt (4T) se stisknutím tlačítka na hořáku zapálí elektrický oblouk a zahájí se svařování. Při uvolnění tlačítka svařovací proces plynule pokračuje - oblouk nezhasne. Opětovným stisknutím a uvolněním tlačítka na hořáku se svařování ukončí. Režim 4T se proto používá především u delších svarů. Režim 4T bývá často doplněna ještě o funkcí BI - LEVEL.

 

SOFT START

Měkký start. Funkce zajišťuje plynulejší (měkčí) start zdroje při zapálení oblouku. Úkolem této funkce je zamezení vypadávání jističů.

 

STRMÁ/PLOCHÁ CHARAKTERISTIKA SVÁŘEČKY

Závislost mezi napětím a proudem měřeným na výstupních svorkách zdroje v klidovém stavu. Pro svařování MMA nebo TIG je nutné mít zdroj se strmou charakteristikou, pro svařování MIG/MAG je naopak nutný zdroj s plochou charakteristikou.

 

SYNERGIE

Synergický zdroj (synergický režim) označuje takový svařovací zdroj, jehož svařovací parametry jsou natolik optimalizovány, že při změně jednoho parametru – většinou rychlosti podávání svařovacího drátu – dojde k automatickému přenastavení dalších závislých parametrů - např. svařovacího napětí, průtoku ochranného plynu apod. Touto funkcí je vybavena většina současných profesionálních svářeček.

Často bývá synergie zaměňována za automatické nastavení svařovacích parametrů (synergické programy). U moderních MIG/MAG zdrojů stačí zadat prostřednictvím ovládacího panelu informace o typu základního materiálu, průměru použitého drátu či typu ochranného plynu a zdroj si sám nastaví nejvhodnější parametry pro danou aplikaci. Svářeč poté může provádět korekci těchto parametrů v určitém rozsahu.

 

ZATĚŽOVATEL (DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ)

Zatěžovatel se označuje zkratkami DZ nebo ED. Jde o velmi důležitý údaj, který nám u svařovacího zdroje říká, po jak dlouhou dobu lze svařovat daným svařovacím proudem. Při vyjádření zatěžovatele se používá desetiminutový pracovní cyklus, který budeme chápat jako 100 % času.

Zatěžovatel pak může vypadat následovně:

  • ED 35 % = 140 A ⇒ proudem 140 A lze nepřetržitě svařovat 35 % času (3,5 minuty) - po zbytek času (6,5 minuty) se zdroj musí chladit
  • ED 60 % = 110 A ⇒ proudem 110 A lze nepřetržitě svařovat 60 % času (6 minut) - po zbytek času (4 minuty) se zdroj musí chladit
  • ED 100 % = 95 A ⇒ proudem 95 A lze svařovat 100 % času, tedy trvale - při tomto proudu (zatížení) zdroj nepotřebuje přestávku na chlazení

Zjednodušeně lze říci, že zatěžovatel popisuje vztah mezi dobou práce a dobou nutného chlazení. Nyní záměrně uvádíme výraz "práce" a nikoliv "svařování", protože zatěžovatel se uvádí nejen u svařovacích zdrojů, ale také u plazmových řezaček, indukčních ohřevů apod. Se zatěžovatel se můžete setkat také u příslušenství jako jsou hořáky (MIG/MAG, TIG, plazmové) a dokonce i u svařovacích kabelů nebo držáků elektrody (pro metodu MMA).

Na závěr je vhodné zmínit, že standardně se zatěžovatele ve zkušebnách měří při teplotě okolního prostředí 25 °C (jde o průměrnou teplotu ve střední Evropě). V současné době však již mnoho výrobců uvádí zatěžovatele měřené při teplotě okolního prostředí 40 °C. A pokud bychom vzali identické zařízení a porovnali zatěžovatele naměřené při obou teplotách, budou zatěžovatele při teplotě 40 °C vždy nižší.

Tento fakt poněkud znesnadňuje porovnání zařízení od různých výrobců, protože ne vždy je informace o testovací teplotě okolního prostředí v materiálech výrobců jasně uvedena.

×

Splátková kalkulačka ESSOX